Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 6

DEKLARACJA Dostępn.

Deklaracja Dostępności 

Wstęp deklaracji 

Miejskie Przedszkole nr 6 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mp6zgora.eprzedszkola.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do przedszkola w celu publikacji na stronie internetowej),
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla osoby niepełnosprawnej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Administratorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i ocena dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej przedszkola można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: 

 • podwyższony kontrast - LEWY ALT + LEWY SHIFT + PrintScreen,
 • powiększenie lub pomniejszenie wielkości liter na stronie - CTRL + (+/-)
 • przejście do kolejnego elementu - TAB
 • przejście do poprzedniego elementu - SHIFT + TAB
 • zaznaczenie paska adresu - ALT + D lub F6
 • wyszukiwanie słów w tekście strony - CTRL + F
 • odświeżenie strony www - CTRL + 5 

 

Po najechaniu kursorem na zakładkę, tekst podświetla się na czerwono. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Żurawska, mp6.zielonagora@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 444 82 26 / 660 436 058. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 kamiennych stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie,  brak windy, podjazdów, z obu stron schodów znajduje się barierka. 

2. Budynek posiada dwa piętra oraz piwnicę, prowadzą do nich schody, bez windy, bez podjazdów, korytarze szerokie odpowiednie dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

3.  Budynek nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Przy budynku przedszkola znajduje się przedszkolny parking dla samochodów osobowych, brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. 

5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.