UWAGA RODZICE.

rok temu

 

Komunikat

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6

w Zielonej Górze

z dnia 01.01.2023

2r.

W sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej

§ 1

Od dnia 1.01.2023 r. wysokość opłaty za zakup surowców do przygotowywania posiłków wg stawki żywieniowej wynosić będzie 12,00 zł dziennie.

§ 2

  1. Opłaty za wyżywienie naliczane są z dołu, za dni obecności dziecka
  2. Termin wpłat: do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

§ 3

  1. Opłat należy dokonywać na konto bankowe przedszkola:

PKO BP nr: 71 1020 5402 0000 0102 0247 7859.

 

  1. Za opóźnienie w dokonywaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki.
  2. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury dochodzenia należności publiczno – prawnych, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - ( Dz.U. Z 20019 r..,poz.1438).